Privacyverklaring

Metazoa vindt uw privacy erg belangrijk en gaat hier zorgvuldig mee om.

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers door een e-mail te sturen naar info@metazoa.nl of te bellen
naar 085-0787979


Wanneer verzamelt Metazoa uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. Metazoa Diervoerdersverzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze medewerkers belt. Ook als u de website van Metazoa bezoekt verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Metazoa Diervoeders.


Waarvoor gebruikt Metazoa uw persoonsgegevens?

Metazoa gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Metazoa verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Voor het uitvoeren van een bestelling en het verlenen van service legt Metazoa bijvoorbeeld de naam, de adresgegevens en het telefoonnummer vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past Metazoa deze gegevens bij wijziging aan. Metazoa kan uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over uw bestelling, factuur en/of de producten die besteld zijn. Metazoa baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Metazoa persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens en e-mailadres en uw bezoek aan onze website. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van klanten verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Metazoa.
  • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld events kunnen contactgegevens van klanten worden verwerkt. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar onderstaand Cookiebeleid. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van Metazoa de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van Metazoa betreffen.
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. Metazoa maakt gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u iDeal betaalt of een overboeking doet, worden de gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw order te koppelen. Verder wordt de bankrekening alleen gebruikt indien geld teruggestort dient te worden. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst (bestelling).
  • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de website van Metazoa worden gegevens verwerkt zoals de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Verwezen wordt naar het Cookiebeleid.


Met wie kan Metazoa uw persoonsgegevens delen?

Metazoa zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Metazoa kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Metazoa zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Metazoa bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Metazoa. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Metazoa heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Metazoa heeft een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dit gebied. Daarnaast heeft Metazoa maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.


Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen kunt u een e-mail sturen naar info@metazoa.nl.


Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Metazoa kunt u contact opnemen via e-mail:
info@metazoa.nl.

Wijzigingen

Het privacy statement van Metazoa kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van Metazoa. Dit privacy statement is opgesteld op 17 februari 2021.


Exact wat ze nodig hebben